Kto odpowiada za nasze uzbrojenie? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 13 listopada 2016 20:36

 
Zwycięstwo dzięki uzbrojonemu umysłowi Drukuj Email
Autor: Warren W. Wiersi   
niedziela, 13 listopada 2016 00:00

Chrześcijański umysł jest potężną bronią przeciwko duchowym wrogom (światu, ciału i diabłu), wobec których stajemy, jako wierzący ludzie. Jeżeli nie jesteśmy uzbrojeni w tę broń, to już przegraliśmy bitwę. Oczywiście, wierzący mają czynić pokój, a nie zamęt. Pan Jezus powiedział: „Błogosławieni pokój czyniący". Tak więc przynośmy światu poselstwo pokoju: „Pojednajcie się z Bogiem".

Jednakże, prawdą jest również to, że wierzący biorą udział w bitwie przeciwko grzechowi, więc czy nam się to podoba, czy nie, życie chrześcijańskie ma również walczącą stronę. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza: „Tak więc synu mój wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie" (2 Tym. 2,1). Parę wierszy dalej porównuje Tymoteusza do żołnierza: „Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał" (w. 4). W Liście do Rzymian w 13. rozdziale, oraz w Liście do Efezjan w 6. rozdziale, apostoł Paweł pisał o zbroi, jaką wierzący mają nosić.

Więcej… [Zwycięstwo dzięki uzbrojonemu umysłowi]
 
Świadoma decyzja Drukuj Email
sobota, 12 listopada 2016 00:00

I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.  Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa,  czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.  Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegóż mi jeszcze nie dostaje?  Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. 

Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios.  A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.  A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich.  I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.  A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. (Mat.19:16-29)

 
Wylęganie jaj węża Drukuj Email
Autor: David Wilkerson   
piątek, 11 listopada 2016 16:16

 
Albo - albo... Drukuj Email
Autor: Edward Czajko   
piątek, 11 listopada 2016 00:00

A przystąpiwszy Elijasz do wszystkiego ludu, rzeki: I długoż będziecie chramać na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcież za Nim... A tak wzięli cielca, którego im dał, a zgotowawszy wzywali imienia Baalowego od poranku aż do południa, mówiąc: O Baalu, wysłuchaj nas! Ale nie było głosu, ani kto by odpowiedział.

I stało się, gdy był czas sprawowania ofiary śniednej, przystąpił Elijasz prorok, i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! dziś niech poznają, żeś ty jest Bogiem w Izraelu,, a jam sługa twój, a żem według słowa twego uczynił to wszystko. Wysłuchaj mię, Panie, wysłuchaj mię, abym -poznał ten lud, żeś ty, Panie, jest Bogiem, gdybyś zaś nawrócił serca ich. Tedy spadł ogień Pański i pożarł całopalenie, i drwa, i kamienie, i proch; a wodę, która była w rowie, wysuszył. Co gdy ujrzał wszystek lud, upadli na oblicze swe, i rzekli: Pan jest Bogiem, Pan ci jest Bogiem.
(1Krl 18,21,26.36-39).

"I DŁUGO BĘDZIECIE CHRAMAĆ NA OBIE STRONY?". Słowa te zostały wypowiedziane w przełomowej, pod pewnym względem, chwili w życiu ludu Bożego okresu Starego Przymierza. Wypowiedział je Eliasz, jeden z największych proroków Starego Testamentu. Jedynie on spośród proroków nie oglądając śmierci - jak podaje nam tekst biblijny - przeniesiony został w ognistym wozie do nieba. Tylko jemu, obok Mojżesza dane było stanąć u boku naszego Pana na Górze Przemienienia. Do pełnienia misji prorockiej powołał Bóg Eliasza w tym czasie, kiedy odstępstwo Izraela osiągnęło chyba swój szczyt. Oto w Izraelu, północnej części niegdyś jednolitego królestwa Salomona, panują król - odstępca Achab i poganka Jezabela, główna inspiratorka niezbożnych czynów króla. Głównie w wyniku przeklętej aktywności królowej lud Boży został sprowadzony na drogę bałwochwalstwa.

Więcej… [Albo - albo...]
 
Jak błogosławić nadchodzące generacje Drukuj Email
Autor: Aleksander Barkoci   
czwartek, 10 listopada 2016 21:37

 Zapraszamy do wysłuchania zamieszczonych   na naszym serwerze ftp folder Aleksander Barkoci - Kazania 2015 - 2016   kazań wygłoszonych przez br. Aleksandra Barkociego w Ruptawie w lutym 2006 r..

Noszą one tytuł "Jak błogosławić nadchodzące generacje", "Generacja, która ma świecić" oraz "Konflikty między generacjami".

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj  "Jak..."

Słuchaj  "Generacja..." 

Słuchaj  "Konflikty..." 

 
Głos nadziei Drukuj Email
Autor: Anna Kwiecień   
czwartek, 10 listopada 2016 20:12

Każdego dnia zmagamy się z różnymi sprawami, małymi lub większymi problemami. Zajęci własnym życiem, wszystkim drobnymi troskami dnia codziennego lub przygnieceni własnymi życiowymi tragediami często zapominamy, że w istocie doświadczamy wielkiej łaski mogąc żyć w kraju, w którym nie ma wojny.

Nie pamiętamy, że dach nad głową i ciepły posiłek są błogosławieństwami, nie doceniamy możliwości uczęszczania na niedzielne nabożeństwa, spędzenia spokojnych chwil zadumy nad Biblią, prowadzenia budujących dyskusji czy uczestniczenia w wartościowych spotkaniach. Jednak na świecie są tysiące naszych braci i sióstr, którzy marzą o naszej codzienności i tęsknią za naszą normalnością. Wojny, prześladowania, głód, cierpienie, brak poczucia bezpieczeństwa, aresztowania i strach to elementy ich codzienności.

Więcej… [Głos nadziei]
 
Jak niebiosa są wyższe niż ziemia… Drukuj Email
Autor: Aleksandra Kwiecień   
środa, 09 listopada 2016 15:45

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Pan, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. (Iz. 48:17)

 Piękne słowa zawierające wspaniałą obietnicę. 

Wszechmocny Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej  (1 Tm 6:16), który stworzył wszystko, co powstało (J 1:3) i który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy (Hbr 1:3), ludziom, którzy uwierzyli w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, dał prawo stać się swoimi dziećmi (J 1:12). Usynowienie, którego dostąpili przyjąwszy Chrystusa, nie opiera się na żadnych zasługach czy „zapracowaniu sobie”, jest darowane na podstawie zbawiennej łaski. Ci, którzy jej dostąpili, stali się królewskim kapłaństwem (1 Ptr 2:9). Nie był to jednak jednorazowy akt adopcji, po którym zostali oni pozostawieni sami sobie. O tym właśnie mówi zacytowana powyżej obietnica. Łaskawy, miłosierny Bóg staje się Nauczycielem, który zatroszczy się o rozwój i ukształtowanie tych, którzy powierzyli Mu swoje życie; dobrym Ojcem, który w sposób pełen miłości, ale i dyscypliny, wychowuje swoje dzieci.

Więcej… [Jak niebiosa są wyższe niż ziemia…]
 
Świadectwo prawdy Drukuj Email
Autor: Henryk Hukisz   
wtorek, 08 listopada 2016 12:47

Zapraszamy do wysłuchania  refleksyjnego kazania pt."Świadectwo prawdy" wygłoszonego przez  br. Henryka Hukisza podczas nabożeństwa niedzielnego w dniu 06.11.2016 r. w Zborze Kościoła Chrystusowego w Kołobrzegu.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Szlifowanie kamienia... Drukuj Email
wtorek, 08 listopada 2016 00:00

Starannie dobrana i pięknie przetłumaczona przez naszą współpracownicę pieśń zza wschodniej granicy.Jak długo Pan szlifował ten kamień -
prawie ćwierć wieku,
by zajął on swoje miejsce w Bożej świątyni.
Ponad siły człowieka jest móc z wielką cierpliwością
wykonywać codziennie taką pracę.
O, ludzie nad kamieniem trudzili by się z gniewem,
wszak Pan - z miłością.
Pan z miłością, Pan z miłością...

Bóg dotykał się rogów i nierówności -
niech kamień opowie,
jak starał się umknąć z rąk Bożych,
lecz stawał się gładszym.
I utyskiwał kamień, i oczekiwał współczucia,
i był niezadowolony.
Po ostrych rogach rok za rokiem - uderzenia.
Tak boli, tak boli!
Tak bolało, tak bolało...

Więcej… [Szlifowanie kamienia...]
 
Bałwochwalstwo ludu Bożego cz.2 Drukuj Email
Autor: Dariusz Zwiahel   
poniedziałek, 07 listopada 2016 19:58

Zapraszamy do wysłuchania drugiego kazania z cyklu  pt."Bałwochwalstwo ludu Bożego" wygłoszonego przez br. Dariusza Zwiahela podczas   nabożeństwa niedzielnego w dniu 06.11.2016 r  w Zborze KZ w Nowej Soli.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Czy wiesz jak to się stało? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
poniedziałek, 07 listopada 2016 13:01Budowa nowej sali nabożeństw i spotkań Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku dobiegła końca. Jest to owoc dziewiętnastomiesięcznego okazywania nam łaski Bożej -  wyrażonej naszą mobilizacją  i wspaniałomyślnością ofiarodawców. Dwadzieścia lat zmierzaliśmy ku tej chwili. Skończyła się tułaczka po wynajmowanych lokalach. Mamy wreszcie swoje, wymarzone miejsce zgromadzeń zboru.

Co dalej? Co teraz? Gdy o tym rozmyślam, cisną mi się następujące słowa Pisma Świętego: Po zakończeniu prac nad świątynią PANA, Salomon wniósł do niej dary...  [2Kn 5,1].

Normalnie rzecz biorąc, żaden dom nie powstaje dla niego samego. Nawet najwspanialsza budowla jeżeli świeci pustkami, nie cieszy ani jej fundatorów, ani ludzi, którzy przy niej się napracowali. Nie buduje się domu po to, by stał pusty. Nowo wybudowaną świątynię w Jerozolimie wypełniły liczne dary. Jakie?  Po części na jej wyposażenie złożyły się przedmioty  przygotowane  i poświęcone przez Dawida, tj. ojca króla Salomona. Najważniejszym aktem było wniesienie skrzyni Przymierza, zawierającej tablice Dekalogu przy czym świątynia rozbrzmiała muzyką dla Pana i modlitwą. Potem zaś nastąpił czas rozlicznych, zbiorowych oraz indywidualnych, ofiar składanych ku czci Pana.  Wówczas chwała Pana wypełniła świątynię [2Kn 7,1].
Więcej… [Czy wiesz jak to się stało?]
 
Niewzruszone prawo wiary Drukuj Email
Autor: Edwin i Lillian Harvey   
niedziela, 06 listopada 2016 17:17

„Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?” (Jan 11:40)

„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.” (Hebr. 10:35,36)

W całym Bożym postępowaniu z człowiekiem widzimy jedno niezachwiane prawo: „przez wiarę”, „przez wiarę”, „przez wiarę”. „Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, będziesz oglądać...”, to łagodne napomnienie tych, którzy działają i chodzą według widzenia. Boży porządek i postanowienie w tym życiu wiary musi zawsze być taki: „Uwierz, żebyś mógł zobaczyć; uwierz, żebyś otrzymał.” Jeden z dawnych mężów Bożych powiedział tak: „Przeklęczmy naszą drogę przez życie, bo nasze kolana są tym, co otwiera Niebo.” Jest to jeszcze jeden sposób wyrażenia tego faktu, że „proszenie” Boga ma o wiele większą siłę, niż „wykonywanie” czegoś przez człowieka, ponieważ proszenia powoduje, że to Bóg „działa”. Northcote Deck

Więcej… [Niewzruszone prawo wiary]
 
Strumienie na pustyni - 5 listopad Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
sobota, 05 listopada 2016 16:00

Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? (1 Moj. 18, 14)

Oto pełne miłości napomnienie, z którym Pan przybliża się dziś do mnie i do ciebie. On chce, abyśmy przypomnieli sobie o najgłębszych i największych życzeniach i dążeniach naszych serc; o tym, czego pragnęliśmy dla siebie, a być może i dla kogoś nam bliskiego, co tak długo nie dokonywało się i w końcu zaczęliśmy traktować to, jako na zawsze utracone pragnienia, teraz już niemożliwe do wykonania. Nawet przestaliśmy myśleć o tym

i straciliśmy wszelką nadzieję, by się spełniło. I właśnie tę rzecz, jeśli zgadza się z Jego wolą (jak np. w przypadku potomstwa Abrahama i Sary) Bóg zamierza uczynić dla ciebie, choć zdawałoby się to do tego stopnia niemożliwe, że wprost śmiech cię ogarnia na myśl, że ktoś może sobie choćby wyobrazić, że to się stanie. Właśnie to Bóg zamierza uczynić dla ciebie. „Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana?” Oczywiście że nie, jeśli tylko wierzymy Mu na tyle, aby iść i wykonywać Jego wolę, dając Mu przez to możliwość uczynić dla nas to, co wydaje się nam niemożliwe. Nawet Abraham i Sara mogliby zagrodzić Panu drogę do wypełnienia Jego planu przez niedowiarstwo. Niedowierzając Jego miłości i mocy, odrzucamy plany, jakie On ma dla nas. Nie ma nic niemożliwego dla Boga w stosunku do tych, którzy Mu ufają.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 77